top of page

Algemene voorwaarden

Protest op de factuur dient te gebeuren binnen de 10 dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen in de bijzondere voorwaarden, opgenomen in de door de klant aanvaarde offerte. Na deze termijn is de klacht onontvankelijk. 

Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders afgesproken, is deze factuur zonder disconto betaalbaar op de maatschappelijke zetel en dit ten laatste op de vervaldag, die bepaald wordt op de dertigste dag na factuurdatum. De factuur wordt slechtst als betaald aanzien op het ogenblik dat de fondsen worden bijgeschreven op onze bankrekening. Deze factuur wordt onherroepelijk geacht verzonden te zijn op datum van inschrijving in onze boekhouding. 

Bij niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur worden, ook als bij bijzondere voorwaarden aan de klant een krediettermijn werd verleend, alle aan de klant toegezonden facturen terstond en in volle rechte opeisbaarheid en vervallen alle toegestane krediettermijnen. 

Deze factuur is altijd betaalbaar door de klant, zelfs als deze terechte vordering heeft. Schuldvergelijking is dus uitgesloten. 

Factuurprotest dient te gebeuren aan de hand van een aangetekende brief. Het melden van onjuistheden kan via de gewone communicatiekanalen. 

Het betwisten van een onderdeel van een factuur is geen aanleiding om het niet-betwiste gedeelte van de factuur niet tijdig te voldoen. 

Het gebrek aan factuurprotest doet niets af aan het feit dat materiële vergissingen door beide partijen kunnen rechtgezet worden. Deze materiële vergissingen kunnen rechtgezet worden tot en met de 90ste dag na datum van de factuur. 

Bij niet-betaling van de facturen op hun vervaldag is van rechtswege en zonder aanmaning een moratoire interest verschuldigd van 10%, met een minimum van €2500 per jaar. Deze interest is verschuldigd vanaf de vervaldag. In voorkomend geval heeft Nutrilicious het recht om de diverse kosten voor het innen van de laattijdige betalingen terug te vorderen van de cliënt. Tevens wordt het nog verschuldigd bedrag bij niet-betaling op de vervaldag van rechtswege en zonder aanmaning ten titel van forfaitaire schadevergoeding, verhoogd met 10%, met een minimum van €100. 

In geval van vroegtijdig beëindiging van een overeenkomst op verzoek of door de schuld van de medecontractant is de medecontractant een schadevergoeding verschuldigd voor de reeds gemaakte kosten en gedane prestaties meer een schadevergoeding van 30% berekend op 3 x het gemiddelde maandelijkse facturatievolume in de 6 maand voorafgaand aan de laatste opdracht, Nutriliciouos behoudt zich het recht voor bij niet-betaling, om verdere leveringen stop te zetten en de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of het nog niet uitgevoerde deel. 

Bij eventuele nietigheid of ongeldigheid van één van deze bepalingen, blijven de andere bepalingen van kracht. 

Deze algemene voorwaarden mogen geen enkele doorhaling bevatten en hebben voorrang op alle andere. Een afwijking op deze algemene voorwaarden is slechts mogelijk indien deze schriftelijk wordt overeengekomen. 

In geval van betwisting en/of wanbetaling zijn uitsluitend de hoven en rechtbanken van het Gerechtelijk Arrondissement Gent bevoegd. 

bottom of page